പിറന്നാൾ-ശ്രാദ്ധ ദിവസം എന്നാണ്?

പിറന്നാൾ-ശ്രാദ്ധ ദിവസം എന്നാണ്?

വൃശ്ചികം – ധനുമാസങ്ങളിൽ പിറന്നാൾ, ശ്രാദ്ധം ആചരിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ എഴുതുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ, ഉത്തരാ ജ്യോതിഷ ഗവേഷണകേന്ദ്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്ര-തിഥി-രാഹുകാല വിവരങ്ങളോടൊപ്പം ആ മാസത്തെയും അടുത്ത മാസത്തെയും പിറന്നാൾ, ശ്രാദ്ധ വിവരങ്ങളുടെ ലിങ്കും...
വ്യാഴം രാശി മാറുന്നു. നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

വ്യാഴം രാശി മാറുന്നു. നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

വ്യാഴം 20-11-2021 (1197 വൃശ്ചികം 05)ൽ രാശിമാറുന്നു: (കുംഭത്തിൽ: 20-11-2021, 11.31.20 pm to 13-4-2022, 3.50.08 pm) -ഫലം, ദോഷം, പരിഹാരം, ജപമന്ത്രം- നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ വ്യാഴഗ്രഹത്തിന്റെ രാശിമാറ്റം 27 നക്ഷത്രക്കാരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. ചില നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക്...
× Consult: Anil Velichappadan