സ്കന്ദഷഷ്ഠി-18-11-2023, ശനിയാഴ്ച:

സ്കന്ദഷഷ്ഠി-18-11-2023, ശനിയാഴ്ച:

സ്കന്ദഷഷ്ഠി-18-11-2023, ശനിയാഴ്ച: സ്കന്ദഷഷ്ഠി വ്രതം, ആറ് ദിവസമായി പിടിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ 14-11-2023 ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഭാതം മുതൽ വ്രതം ആരംഭിക്കണം. മൂന്ന് വ്യാഴവട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു തിഥി കുറഞ്ഞുവരുന്ന സന്ദർഭം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ...
× Consult: Anil Velichappadan