മാസപഞ്ചാംഗം

മാസപഞ്ചാംഗം – സെപ്റ്റംബർ  2020 (1196 ചിങ്ങം 16 മുതൽ കന്നി 14 വരെ)
——————–
തീയതി : 01-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 16)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : അവിട്ടം (വൈകിട്ട് 4.37.43 സെക്കന്‍റ്  വരെ അവിട്ടം, തുടർന്ന് ചതയം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ചതുർദശി( രാവിലെ 09.39.09 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർദശി, തുടർന്ന് പൗർണമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.59 – 12.21 & 12.25 – 12.47 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.25 മുതൽ 4.57 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 23 മിനിട്ട് 16 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 02-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 17)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : ചതയം (സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.33.30 സെക്കന്‍റ്  വരെ ചതയം, തുടർന്ന് പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  പൗർണമി( രാവിലെ 10.51.55 സെക്കൻറ് വരെ പൗർണമി, തുടർന്ന് പ്രഥമ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.22 മുതൽ 1.54 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 22 മിനിട്ട് 56 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 03-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 18)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : പൂരുരുട്ടാതി (രാത്രി 8.50.44 സെക്കന്‍റ്  വരെ പൂരുരുട്ടാതി, തുടർന്ന് ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  പ്രഥമ( ഉച്ചയ്ക്ക് 12.27.11 സെക്കൻറ് വരെ പ്രഥമ, തുടർന്ന് ദ്വിതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.58 – 12.20 & 12.24 – 12.46 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.53 മുതൽ 3.24 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 22 മിനിട്ട് 36 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 04-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 19)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : ഉത്രട്ടാതി (രാത്രി 11.27.49 സെക്കന്‍റ്  വരെ ഉത്രട്ടാതി, തുടർന്ന്  രേവതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദ്വിതീയ ( പകൽ 2.23.52 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വിതീയ, തുടർന്ന് തൃതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 12.24 – 12.46 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്
രാഹുകാലം : രാവിലെ 10.51 മുതൽ 12.22 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 22 മിനിട്ട് 17 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 05-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 20)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : രേവതി (ഞായറാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 02.21.00 സെക്കന്‍റ്  വരെ രേവതി, തുടർന്ന്  അശ്വതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  തൃതീയ ( വൈകിട്ട് 4.39.04 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ, തുടർന്ന് ചതുർത്ഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.57 – 12.19 & 12.23 – 12.45 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.19 മുതൽ 10.50 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 21 മിനിട്ട് 56 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 06-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 21)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : അശ്വതി (തിങ്കളാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 05.23.32 സെക്കന്‍റ്  വരെ അശ്വതി, തുടർന്ന് ഭരണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ചതുർത്ഥി ( രാത്രി 7.07.04 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർത്ഥി, തുടർന്ന് പഞ്ചമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.57 – 12.19 & 12.23 – 12.45 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.54 മുതൽ 6.25 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 21 മിനിട്ട് 36 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 07-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 22)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : ഭരണി (പുലർച്ചെ 05.23.32 സെക്കന്‍റ്  വരെ അശ്വതി, തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിലെ 08.25.40 സെക്കന്‍റ്  വരെ ഭരണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  പഞ്ചമി ( രാത്രി 9.38.58 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി, തുടർന്ന് ഷഷ്‌ഠി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.57 – 12.19 & 12.23 – 12.45 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 07.48 മുതൽ 09.19 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 21 മിനിട്ട് 16 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 08-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 23)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : ഭരണി ( രാവിലെ 08.25.40 സെക്കന്‍റ്  വരെ ഭരണി, തുടർന്ന് കാർത്തിക നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ഷഷ്‌ഠി ( രാത്രി 12.03.04 സെക്കൻറ് വരെ ഷഷ്‌ഠി, തുടർന്ന് സപ്തമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.56 – 12.18 & 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.22 മുതൽ 4.53 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 55 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 09-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 24)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : കാർത്തിക ( രാവിലെ 11.15.09 സെക്കന്‍റ്  വരെ കാർത്തിക, തുടർന്ന്  രോഹിണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  സപ്തമി ( വ്യാഴാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 02.06.04 സെക്കൻറ് വരെ സപ്തമി, തുടർന്ന് അഷ്ടമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :   ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20 മുതൽ 1.51 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 34 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 10-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 25)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : രോഹിണി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 1.38.53 സെക്കന്‍റ്  വരെ രോഹിണി, തുടർന്ന് മകയിരം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  അഷ്ടമി ( വെള്ളിയാഴ്ച അതിപുലർച്ചെ 03.35.08 സെക്കൻറ് വരെ അഷ്ടമി, തുടർന്ന് നവമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :   ഉച്ചയ്ക്ക് 11.56 – 12.18 & 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 1.50 മുതൽ 3.21 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 12 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 11-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 26)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : മകയിരം ( വൈകിട്ട് 3.24.58 സെക്കന്‍റ്  വരെ മകയിരം, തുടർന്ന് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  നവമി ( ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ 04.19.58 സെക്കൻറ് വരെ നവമി, തുടർന്ന് ദശമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :   ഉച്ചയ്ക്ക്  12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  രാവിലെ 10.49 മുതൽ 12.19 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 52 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 12-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 27)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : തിരുവാതിര ( വൈകിട്ട് 4.24.38 സെക്കന്‍റ്  വരെ തിരുവാതിര, തുടർന്ന് പുണർതം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദശമി ( ഞായറാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 04.14.19 സെക്കൻറ് വരെ ദശമി, തുടർന്ന് ഏകാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :   ഉച്ചയ്ക്ക്  11.55 – 12.17 & 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  രാവിലെ 09.18 മുതൽ 10.48 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 30 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 13-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 28)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : പുണർതം ( വൈകിട്ട് 4.33.34 സെക്കന്‍റ്  വരെ പുണർതം, തുടർന്ന് പൂയം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ഏകാദശി ( തിങ്കളാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 03.16.40 സെക്കൻറ് വരെ ഏകാദശി, തുടർന്ന് ദ്വാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :   ഉച്ചയ്ക്ക്  11.55 – 12.17 & 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  വൈകിട്ട് 4.50 മുതൽ 6.21 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 09 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 14-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 29)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : പൂയം ( വൈകിട്ട് 3.52.12 സെക്കന്‍റ്  വരെ പൂയം, തുടർന്ന്  ആയില്യം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദ്വാദശി ( ചൊവ്വാഴ്ച  അതിപുലർച്ചെ 01.29.53 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വാദശി, തുടർന്ന് ത്രയോദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :   ഉച്ചയ്ക്ക്  11.54 – 12.16 & 12.20 – 12.42 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  രാവിലെ 07.47 മുതൽ 09.17 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 18 മിനിട്ട് 48 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 15-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 30)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : ആയില്യം (പകൽ 2.25.10 സെക്കന്‍റ്  വരെ ആയില്യം, തുടർന്ന് മകം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ത്രയോദശി ( രാത്രി 11.00.20 സെക്കൻറ് വരെ ത്രയോദശി, തുടർന്ന് ചതുർദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :   ഉച്ചയ്ക്ക്  11.54 – 12.16 & 12.20 – 12.42 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  വൈകിട്ട് 3.19 മുതൽ 4.49 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 18 മിനിട്ട് 27 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 16-09-2020 (1196 ചിങ്ങം 31)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : മകം  ( ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20.26 സെക്കന്‍റ്  വരെ മകം, തുടർന്ന് പൂരം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ചതുർദശി ( രാത്രി 7.56.56 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർദശി, തുടർന്ന് അമാവാസി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :   ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 12.18 മുതൽ 1.48 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 18 മിനിട്ട് 05 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 17-09-2020 (1196 കന്നി 01)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : പൂരം  ( രാവിലെ 09.48.07 സെക്കന്‍റ്  വരെ പൂരം, തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 06.59.34 സെക്കന്‍റ്  വരെ ഉത്രം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  അമാവാസി (വൈകിട്ട് 4.30.03 സെക്കൻറ് വരെ അമാവാസി, തുടർന്ന് പ്രഥമ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :   ഉച്ചയ്ക്ക്  11.53 – 12.15 & 12.19 – 12.41 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 1.48 മുതൽ 3.18 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 17 മിനിട്ട് 44 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 18-09-2020 (1196 കന്നി 02)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : അത്തം  ( രാവിലെ 06.59.34 സെക്കന്‍റ്  വരെ ഉത്രം, തുടർന്ന്  ശനിയാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 04.06.31 സെക്കന്‍റ്  വരെ  അത്തം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  പ്രഥമ (ഉച്ചയ്ക്ക് 12.50.48 സെക്കൻറ് വരെ പ്രഥമ, തുടർന്ന് ദ്വിതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :   ഉച്ചയ്ക്ക് 12.19 – 12.41 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  രാവിലെ 10.47 മുതൽ 12.17 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 17 മിനിട്ട് 23 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 19-09-2020 (1196 കന്നി 03)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : ചിത്തിര ( ഞായറാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 01.20.20 സെക്കന്‍റ്  വരെ ചിത്തിര, തുടർന്ന് ചോതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദ്വിതീയ (രാവിലെ 09.10.19 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വിതീയ, തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ  05.39.14 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :   ഉച്ചയ്ക്ക് 11.53 – 12.15 & 12.19 – 12.41 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  രാവിലെ 09.16 മുതൽ 10.46 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 17 മിനിട്ട് 01 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 20-09-2020 (1196 കന്നി 04)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : ചോതി ( രാത്രി 10.51.24 സെക്കന്‍റ്  വരെ ചോതി, തുടർന്ന് വിശാഖം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ചതുർത്ഥി (പുലർച്ചെ 05.39.14 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ , തുടർന്ന് ചതുർത്ഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :   ഉച്ചയ്ക്ക് 11.52 – 12.14 & 12.18 – 12.40 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  വൈകിട്ട് 4.47 മുതൽ 6.17 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 16 മിനിട്ട് 40 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 21-09-2020 (1196 കന്നി 05)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : വിശാഖം ( രാത്രി 8.48.31 സെക്കന്‍റ്  വരെ വിശാഖം, തുടർന്ന് അനിഴം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  പഞ്ചമി (രാത്രി 11.42.30 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി , തുടർന്ന് ഷഷ്‌ഠി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.52 – 12.14 & 12.18 – 12.40 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  രാവിലെ 07.46 മുതൽ 09.16 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 16 മിനിട്ട് 19 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 22-09-2020 (1196 കന്നി 06)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : അനിഴം ( രാത്രി 7.18.18 സെക്കന്‍റ്  വരെ അനിഴം, തുടർന്ന് തൃക്കേട്ട  നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ഷഷ്‌ഠി (രാത്രി 9.31.13 സെക്കൻറ് വരെ ഷഷ്‌ഠി , തുടർന്ന് സപ്തമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.51 – 12.13 & 12.17 – 12.39 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  വൈകിട്ട് 3.15 മുതൽ 4.45 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 15 മിനിട്ട് 58 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 23-09-2020 (1196 കന്നി 07)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : തൃക്കേട്ട   ( സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.24.51 സെക്കന്‍റ്  വരെ തൃക്കേട്ട, തുടർന്ന് മൂലം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  സപ്തമി (രാത്രി 7.57.14 സെക്കൻറ് വരെ സപ്തമി , തുടർന്ന് അഷ്ടമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം :  ഉച്ചയ്ക്ക്  12.15 മുതൽ 1.45 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 15 മിനിട്ട് 36 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 24-09-2020 (1196 കന്നി 08)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : മൂലം ( സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.09.24 സെക്കന്‍റ്  വരെ മൂലം, തുടർന്ന്  പൂരാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  അഷ്ടമി (രാത്രി 7.01.48 സെക്കൻറ് വരെ അഷ്ടമി , തുടർന്ന് നവമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.51 – 12.13 & 12.17 – 12.39 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  ഉച്ചയ്ക്ക്  1.45 മുതൽ 3.15 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 15 മിനിട്ട് 16 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 25-09-2020 (1196 കന്നി 09)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : പൂരാടം ( സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.30.42 സെക്കന്‍റ്  വരെ പൂരാടം, തുടർന്ന് ഉത്രാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  നവമി (സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.43.48 സെക്കൻറ് വരെ നവമി , തുടർന്ന് ദശമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 12.16 – 12.38 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  രാവിലെ 10.45 മുതൽ 12.14 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 14 മിനിട്ട് 55 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 26-09-2020 (1196 കന്നി 10)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : ഉത്രാടം ( രാത്രി 7.25.31 സെക്കന്‍റ്  വരെ ഉത്രാടം, തുടർന്ന് തിരുവോണം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദശമി ( രാത്രി 7.00.09 സെക്കൻറ് വരെ ദശമി , തുടർന്ന് ഏകാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.50 – 12.12 & 12.16 – 12.38 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  രാവിലെ 09.15 മുതൽ 10.44 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 14 മിനിട്ട് 34 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 27-09-2020 (1196 കന്നി 11)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : തിരുവോണം ( രാത്രി 8.49.30 സെക്കന്‍റ്  വരെ തിരുവോണം, തുടർന്ന്  അവിട്ടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ഏകാദശി ( രാത്രി 7.46.43 സെക്കൻറ് വരെ ഏകാദശി , തുടർന്ന് ദ്വാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.50 – 12.12 & 12.16 – 12.38 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  വൈകിട്ട് 4.43 മുതൽ 6.12 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 14 മിനിട്ട് 14 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 28-09-2020 (1196 കന്നി 12)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : അവിട്ടം ( രാത്രി10.38.12 സെക്കന്‍റ്  വരെ അവിട്ടം, തുടർന്ന് ചതയം  നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ദ്വാദശി ( രാത്രി 8.59.06 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വാദശി , തുടർന്ന് ത്രയോദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.49 – 12.21 & 12.15 – 12.37 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  രാവിലെ 07.45 മുതൽ 09.14 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 13 മിനിട്ട് 54 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 29-09-2020 (1196 കന്നി 13)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : ചതയം ( രാത്രി 12.47.40 സെക്കന്‍റ്  വരെ ചതയം, തുടർന്ന് പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ത്രയോദശി ( രാത്രി 10.33.22 സെക്കൻറ് വരെ ത്രയോദശി , തുടർന്ന് ചതുർദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.49 – 12.21 & 12.15 – 12.37 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം :  വൈകിട്ട് 3.12 മുതൽ 4.42 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 13 മിനിട്ട് 34 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
——————–
തീയതി : 30-09-2020 (1196 കന്നി 14)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : പൂരുരുട്ടാതി ( വ്യാഴാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 03.14.43 സെക്കന്‍റ്  വരെ പൂരുരുട്ടാതി, തുടർന്ന്  ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ചതുർദശി ( രാത്രി 12.26.17 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർദശി , തുടർന്ന് പൗർണമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13മുതൽ 1.42 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 13 മിനിട്ട് 14 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)

——————-

With Regards.

Anil Velichappadan

https://www.uthara.in

Mob: +91 9497 134 134

Office: +91 476 296 6666

Follow ‘Uthara Astro Research Center’ at Faceboook: https://www.facebook.com/uthara.astrology/
——————-

Pin It on Pinterest

× Consult: Anil Velichappadan