മാസപഞ്ചാംഗം – ജനുവരി 2020 (1195 ധനു 16 മുതൽ മകരം 17 വരെ)

തീയതി : 01-01-2020 (1195 ധനു 16)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : പൂരുരുട്ടാതി (വ്യാഴാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 04.22.37 സെക്കൻറ് വരെ പൂരുരുട്ടാതി , തുടർന്ന് ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ഷഷ്ഠി (സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.27.29 സെക്കൻറ് വരെ ഷഷ്ഠി, തുടർന്ന് സപ്തമി )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : പകൽ 12.26 മുതൽ 1.52 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 26 മിനിട്ട് 38 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 02-01-2020 (1195 ധനു 17)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : ഉത്രട്ടാതി (വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 07.19.40 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രട്ടാതി , തുടർന്ന് രേവതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : സപ്തമി (രാത്രി 9.00.27 സെക്കൻറ് വരെ സപ്തമി, തുടർന്ന് അഷ്ടമി )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.03 – 12.25 & 12.29 – 12.51 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 1.53 മുതൽ 3.59 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 27 മിനിട്ട് 07 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 03-01-2020 (1195 ധനു 18)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : രേവതി ( രാവിലെ 07.19.40 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രട്ടാതി , തുടർന്ന് രേവതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : അഷ്ടമി (രാത്രി 11.26.40 സെക്കൻറ് വരെ അഷ്ടമി, തുടർന്ന് നവമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.29 – 12.51 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 11.01 മുതൽ 12.27 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 27 മിനിട്ട് 35 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 04-01-2020 (1195 ധനു 19)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : രേവതി ( രാവിലെ 10.05.16 സെക്കൻറ് വരെ രേവതി , തുടർന്ന് അശ്വതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : നവമി (രാത്രി 1.32.40 സെക്കൻറ് വരെ നവമി, തുടർന്ന് ദശമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.04 – 12.26 & 12.30 – 12.52 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.35 മുതൽ 11.01 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 28 മിനിട്ട് 02 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 05-01-2020 (1195 ധനു 20)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : അശ്വതി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 12.27.03 സെക്കൻറ് വരെ അശ്വതി , തുടർന്ന് ഭരണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദശമി (തിങ്കളാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 03.07.08 സെക്കൻറ് വരെ ദശമി, തുടർന്ന് ഏകാദശി )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.04 – 12.26 & 12.30 – 12.52 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.47 മുതൽ 6.13 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 28 മിനിട്ട് 30 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 06-01-2020 (1195 ധനു 21)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : ഭരണി ( പകൽ 2.15.16 സെക്കൻറ് വരെ ഭരണി , തുടർന്ന് കാർത്തിക നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ഏകാദശി (ചൊവ്വാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 04.02.21 സെക്കൻറ് വരെ ഏകാദശി, തുടർന്ന് ദ്വാദശി )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.04 – 12.26 & 12.30 – 12.52 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 08.10 മുതൽ 09.36 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 28 മിനിട്ട് 57 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 07-01-2020 (1195 ധനു 22)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : കാർത്തിക ( പകൽ 3.23.52 സെക്കൻറ് വരെ കാർത്തിക , തുടർന്ന് രോഹിണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദ്വാദശി (ബുധനാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 04.14.39 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വാദശി, തുടർന്ന് ത്രയോദശി )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.05 – 12.27 & 12.31 – 12.53 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 3.22 മുതൽ 4.48 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 29 മിനിട്ട് 23 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 08-01-2020 (1195 ധനു 23)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : രോഹിണി ( പകൽ 3.50.47 സെക്കൻറ് വരെ രോഹിണി , തുടർന്ന് മകയിരം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ത്രയോദശി (വ്യാഴാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 03.44.17 സെക്കൻറ് വരെ ത്രയോദശി, തുടർന്ന് ചതുർദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : പകൽ 12.29 മുതൽ 1.56 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 29 മിനിട്ട് 49 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 09-01-2020 (1195 ധനു 24)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : മകയിരം ( പകൽ 3.37.31 സെക്കൻറ് വരെ മകയിരം , തുടർന്ന് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ചതുർദശി (വെള്ളിയാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 02.34.34 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർദശി, തുടർന്ന് പൗർണമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.06 – 12.28 & 12.32 – 12.54 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 1.56 മുതൽ 3.22 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 30 മിനിട്ട് 14 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 10-01-2020 (1195 ധനു 25)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : തിരുവാതിര ( പകൽ 2.48.27 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവാതിര , തുടർന്ന് പുണർതം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പൗർണമി (രാത്രി 12.51.10 സെക്കൻറ് വരെ പൗർണമി, തുടർന്ന് പ്രഥമ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.32 – 12.54 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 11.04 മുതൽ 12.30 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 30 മിനിട്ട് 39 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 11-01-2020 (1195 ധനു 26)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : പുണർതം ( പകൽ 1.29.54 സെക്കൻറ് വരെ പുണർതം , തുടർന്ന് പൂയം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പ്രഥമ (രാത്രി 10.41.07 സെക്കൻറ് വരെ പ്രഥമ, തുടർന്ന് ദ്വിതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.07 – 12.29 & 12.33 – 12.55 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.38 മുതൽ 11.04 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 31 മിനിട്ട് 03 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 12-01-2020 (1195 ധനു 27)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : പൂയം ( പകൽ 11.49.27 സെക്കൻറ് വരെ പൂയം , തുടർന്ന് ആയില്യം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദ്വിതീയ (രാത്രി 8.12.13 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വിതീയ, തുടർന്ന് തൃതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.07 – 12.29 & 12.33 – 12.55 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.50 മുതൽ 6.17 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 31 മിനിട്ട് 27 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 13-01-2020 (1195 ധനു 28)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : ആയില്യം ( രാവിലെ 09.55.10 സെക്കൻറ് വരെ ആയില്യം , തുടർന്ന്ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 07.55.03 വരെ മകം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : തൃതീയ (വൈകിട്ട് 5.32.27 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ, തുടർന്ന് ചതുർത്ഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.07 – 12.29 & 12.33 – 12.55 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 08.12 മുതൽ 09.38 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 31 മിനിട്ട് 50 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 14-01-2020 (1195 ധനു 29)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : പൂരം ( രാവിലെ 07.55.03 സെക്കൻറ് വരെ മകം ,തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 05.56.38 വരെ പൂരം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ചതുർത്ഥി (പകൽ 2.49.31 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർത്ഥി, തുടർന്ന് പഞ്ചമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.08 – 12.30 & 12.34 – 12.56 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 3.25 മുതൽ 4.51 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 32 മിനിട്ട് 13 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 15-01-2020 (1195 മകരം 01)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : ഉത്രം ( വ്യാഴാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 04.06.36 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രം ,തുടർന്ന് അത്തം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പഞ്ചമി (ഉച്ചയ്ക്ക് 12.10.31 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി, തുടർന്ന് ഷഷ്ഠി )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.32 മുതൽ 1.59 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 32 മിനിട്ട് 34 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 16-01-2020 (1195 മകരം 02)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : അത്തം ( വെള്ളിയാഴ്ച അതിപുലർച്ചെ 02.30.29 സെക്കൻറ് വരെ, തുടർന്ന് ചിത്തിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ഷഷ്ഠി (രാവിലെ 09.41.41 സെക്കൻറ് വരെ ഷഷ്ഠി, തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 07.28.06 വരെ സപ്തമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.08 – 12.30 & 12.34 – 12.56 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.59 മുതൽ 3.26 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 32 മിനിട്ട് 56 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 17-01-2020 (1195 മകരം 03)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : ചിത്തിര ( രാത്രി 01.12.27 സെക്കൻറ് വരെ, തുടർന്ന് ചോതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : അഷ്ടമി (രാവിലെ 07.28.06 സെക്കൻറ് വരെ സപ്തമി, തുടർന്ന് അഷ്ടമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.34 – 12.57 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 11.06 മുതൽ 12.33 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 33 മിനിട്ട് 16 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 18-01-2020 (1195 മകരം 04)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : ചോതി ( രാത്രി 12.15.25 സെക്കൻറ് വരെ, തുടർന്ന് വിശാഖം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : നവമി (പുലർച്ചെ 05.33.37 സെക്കൻറ് വരെ അഷ്ടമി, തുടർന്ന്ഞായറാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 04.00.52 വരെ നവമി )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.09 – 12.31 & 12.35 – 12.57 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.40 മുതൽ 11.06 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 33 മിനിട്ട് 36 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 19-01-2020 (1195 മകരം 05)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : വിശാഖം ( രാത്രി 11.41.02 സെക്കൻറ് വരെ വിശാഖം, തുടർന്ന് അനിഴം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദശമി (തിങ്കളാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 02.51.27 സെക്കൻറ് വരെ ദശമി, തുടർന്ന് ഏകാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.09 – 12.31 & 12.35 – 12.57 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.53 മുതൽ 6.20 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 33 മിനിട്ട് 56 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 20-01-2020 (1195 മകരം 06)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : അനിഴം ( രാത്രി 11.30.07 സെക്കൻറ് വരെ അനിഴം, തുടർന്ന് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ഏകാദശി (ചൊവ്വാഴ്ച അതിപുലർച്ചെ 02.06.06 സെക്കൻറ് വരെ , തുടർന്ന് ദ്വാദശി )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.10 – 12.32 & 12.36 – 12.58 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 08.14 മുതൽ 09.40 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 34 മിനിട്ട് 14 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 21-01-2020 (1195 മകരം 07)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : തൃക്കേട്ട ( രാത്രി 11.42.56 സെക്കൻറ് വരെ തൃക്കേട്ട, തുടർന്ന് മൂലം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദ്വാദശി (രാത്രി 01.45.11 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വാദശി, തുടർന്ന് ത്രയോദശി )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.10 – 12.32 & 12.36 – 12.58 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 3.28 മുതൽ 4.54 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 34 മിനിട്ട് 32 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 22-01-2020 (1195 മകരം 08)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : മൂലം ( രാത്രി 12.19.40 സെക്കൻറ് വരെ മൂലം, തുടർന്ന് പൂരാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ത്രയോദശി (രാത്രി 01.48.56 സെക്കൻറ് വരെ ത്രയോദശി, തുടർന്ന് ചതുർദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.34 മുതൽ 2.01 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 34 മിനിട്ട് 48 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 23-01-2020 (1195 മകരം 09)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : പൂരാടം ( രാത്രി 01.20.30 സെക്കൻറ് വരെ പൂരാടം, തുടർന്ന് ഉത്രാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ചതുർദശി (വെള്ളിയാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 02.17.43 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർദശി, തുടർന്ന് അമാവാസി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.11 – 12.33 & 12.37 – 12.59 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 2.01 മുതൽ 3.28 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 35 മിനിട്ട് 05 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 24-01-2020 (1195 മകരം 10)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : ഉത്രാടം ( ശനിയാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 02.45.44 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രാടം, തുടർന്ന് തിരുവോണം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : അമാവാസി (ശനിയാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 03.11.51 സെക്കൻറ് വരെ അമാവാസി, തുടർന്ന് പ്രഥമ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.37 – 12.59 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 11.08 മുതൽ 12.35 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 35 മിനിട്ട് 20 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 25-01-2020 (1195 മകരം 11)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : തിരുവോണം ( ഞായറാഴ്ച അതിപുലർച്ചെ 04.35.22 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവോണം, തുടർന്ന് അവിട്ടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പ്രഥമ (ഞായറാഴ്ച അതിപുലർച്ചെ 04.31.28 സെക്കൻറ് വരെ പ്രഥമ, തുടർന്ന് ദ്വിതീയ )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.11 – 12.33 & 12.37 – 12.59 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.41 മുതൽ 11.08 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 35 മിനിട്ട് 35 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 26-01-2020 (1195 മകരം 12)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : അവിട്ടം ( തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 06.48.31 സെക്കൻറ് വരെ അവിട്ടം, തുടർന്ന് ചതയം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദ്വിതീയ (തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 06.15.45 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വിതീയ, തുടർന്ന് തൃതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.11 – 12.33 & 12.37 – 12.59 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.56 മുതൽ 6.23 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 35 മിനിട്ട് 49 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 27-01-2020 (1195 മകരം 13)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : ചതയം ( ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിലെ 09.22.45 സെക്കൻറ് വരെ ചതയം, തുടർന്ന് പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : തൃതീയ (ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിലെ 08.22.15 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ, തുടർന്ന് ചതുർത്ഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.12 – 12.34 & 12.38 – 1.00 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 08.15 മുതൽ 09.42 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 36 മിനിട്ട് 03 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 28-01-2020 (1195 മകരം 14)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : ചതയം ( രാവിലെ 09.22.45 സെക്കൻറ് വരെ ചതയം, തുടർന്ന് പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : തൃതീയ (രാവിലെ 08.22.15 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ, തുടർന്ന് ചതുർത്ഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.12 – 12.34 & 12.38 – 1.00 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 3.30 മുതൽ 4.57 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 36 മിനിട്ട് 14 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 29-01-2020 (1195 മകരം 15)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : പൂരുരുട്ടാതി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13.10 സെക്കൻറ് വരെ പൂരുരുട്ടാതി, തുടർന്ന് ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ചതുർത്ഥി (രാവിലെ 10.46.06 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർത്ഥി, തുടർന്ന് പഞ്ചമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.36 മുതൽ 2.03 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 36 മിനിട്ട് 26 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 30-01-2020 (1195 മകരം 16)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : ഉത്രട്ടാതി ( പകൽ 3.12.13 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രട്ടാതി, തുടർന്ന് രേവതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പഞ്ചമി (ഉച്ചയ്ക്ക് 1.19.32 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി, തുടർന്ന് ഷഷ്ഠി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.12 – 12.34 & 12.38 – 1.00 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 2.03 മുതൽ 3.30 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 36 മിനിട്ട് 37 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 31-01-2020 (1195 മകരം 17)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : രേവതി ( സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.09.37 സെക്കൻറ് വരെ രേവതി, തുടർന്ന് അശ്വതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ഷഷ്ഠി (പകൽ 3.52.01 സെക്കൻറ് വരെ ഷഷ്ഠി, തുടർന്ന് സപ്തമി )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : പകൽ 12.38 – 1.00 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 11.09 മുതൽ 12.36 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 36 മിനിട്ട് 47 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)

× Consult: Anil Velichappadan

Pin It on Pinterest