മാസപഞ്ചാംഗം

മാസപഞ്ചാംഗം – മാർച്ച് 2020 
(1195 കുംഭം 17 മുതൽ  മീനം 18 വരെ)


തീയതി : 01-03-2020 (1195 കുംഭം 17)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : കാർത്തിക ( തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 08.54.57 സെക്കൻറ് വരെ കാർത്തിക, തുടർന്ന് രോഹിണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ഷഷ്ഠി ( രാവിലെ 11.16.09 സെക്കൻറ് വരെ ഷഷ്ഠി, തുടർന്ന് സപ്തമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.11 – 12.33 & 12.37 – 12.59 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 5.02 മുതൽ 6.31 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 35 മിനിട്ട് 44 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 02-03-2020 (1195 കുംഭം 18)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : രോഹിണി ( രാവിലെ 08.54.57 സെക്കൻറ് വരെ കാർത്തിക, തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിലെ 10.31.28 സെക്കൻറ് വരെ രോഹിണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : സപ്തമി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 12.53.07 സെക്കൻറ് വരെ സപ്തമി, തുടർന്ന് അഷ്ടമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.11 – 12.33 & 12.37 – 12.59 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 08.08 മുതൽ 09.37 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 35 മിനിട്ട് 33 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 03-03-2020 (1195 കുംഭം 19)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : രോഹിണി ( രാവിലെ 10.31.28 സെക്കൻറ് വരെ രോഹിണി, തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 11.23.16 സെക്കൻറ് വരെ മകയിരം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : അഷ്ടമി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 1.50.20 സെക്കൻറ് വരെ അഷ്ടമി, തുടർന്ന് നവമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.11 – 12.33 & 12.37 – 12.59 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.33 മുതൽ 5.02 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 35 മിനിട്ട് 21 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 04-03-2020 (1195 കുംഭം 20)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : മകയിരം ( രാവിലെ 11.23.16 സെക്കൻറ് വരെ മകയിരം, തുടർന്ന് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : നവമി ( പകൽ 2.00.17 സെക്കൻറ് വരെ നവമി, തുടർന്ന് ദശമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.35 മുതൽ 2.04 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 35 മിനിട്ട് 07 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 05-03-2020 (1195 കുംഭം 21)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : തിരുവാതിര ( രാവിലെ 11.25.43 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവാതിര, തുടർന്ന് പുണർതം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദശമി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 1.19.11 സെക്കൻറ് വരെ ദശമി, തുടർന്ന് ഏകാദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.10 – 12.32 & 12.36 – 12.58 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 2.03 മുതൽ 3.33 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 34 മിനിട്ട് 53 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 06-03-2020 (1195 കുംഭം 22)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : പുണർതം ( രാവിലെ 10.38.23 സെക്കൻറ് വരെ പുണർതം, തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 09.04.51 സെക്കൻറ് വരെ പൂയം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ഏകാദശി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 11.47.24 സെക്കൻറ് വരെ ഏകാദശി, തുടർന്ന് ദ്വാദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.36 – 12.58 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 11.05 മുതൽ 12.34 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 34 മിനിട്ട് 40 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 07-03-2020 (1195 കുംഭം 23)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : പൂയം ( രാവിലെ 09.04.51 സെക്കൻറ് വരെ പൂയം, തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ 06.52.06 സെക്കൻറ് വരെ ആയില്യം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദ്വാദശി ( രാവിലെ 09.29.06 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വാദശി, തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ 06.31.32 സെക്കൻറ് വരെ ത്രയോദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.10 – 12.32 & 12.36 – 12.58 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.36 മുതൽ 11.05 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 34 മിനിട്ട് 25 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 08-03-2020 (1195 കുംഭം 24)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : മകം ( രാവിലെ 06.52.06 സെക്കൻറ് വരെ ആയില്യം, തുടർന്ന് മകം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ചതുർദശി ( രാവിലെ 06.31.32 സെക്കൻറ് വരെ ത്രയോദശി, തുടർന്ന് ചതുർദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.10 – 12.32 & 12.36 – 12.58 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 5.01 മുതൽ 6.31 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 34 മിനിട്ട് 10 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 09-03-2020 (1195 കുംഭം 25)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : പൂരം ( ചൊവ്വാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 01.08.44 സെക്കൻറ് വരെ പൂരം, തുടർന്ന് ഉത്രം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പൗർണമി ( രാത്രി 11.17.36 സെക്കൻറ് വരെ പൗർണമി, തുടർന്ന് പ്രഥമ തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.09 – 12.31 & 12.35 – 12.57 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 08.05 മുതൽ 09.35 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 33 മിനിട്ട് 56 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 10-03-2020 (1195 കുംഭം 26)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : ഉത്രം ( രാത്രി 10.01.19 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രം, തുടർന്ന് അത്തം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പ്രഥമ ( രാത്രി 7.23.34 സെക്കൻറ് വരെ പ്രഥമ, തുടർന്ന് ദ്വിതീയ തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.09 – 12.31 & 12.35 – 12.57 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.32 മുതൽ 5.01 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 33 മിനിട്ട് 40 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 11-03-2020 (1195 കുംഭം 27)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : അത്തം ( സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.59.38 സെക്കൻറ് വരെ അത്തം, തുടർന്ന് ചിത്തിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദ്വിതീയ ( വൈകിട്ട് 3.33.40 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വിതീയ, തുടർന്ന് തൃതീയ തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.33 മുതൽ 2.02 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 33 മിനിട്ട് 24 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 12-03-2020 (1195 കുംഭം 28)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : ചിത്തിര ( വൈകിട്ട് 4.15.25 സെക്കൻറ് വരെ ചിത്തിര, തുടർന്ന് ചോതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : തൃതീയ ( ഉച്ചയ്ക്ക് 11.59.16 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ, തുടർന്ന് ചതുർത്ഥി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.09 – 12.31 & 12.35 – 12.57 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 2.02 മുതൽ 3.32 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 33 മിനിട്ട് 08 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 13-03-2020 (1195 കുംഭം 29)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : ചോതി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 1.59.16 സെക്കൻറ് വരെ ചോതി, തുടർന്ന് വിശാഖം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ചതുർത്ഥി ( രാവിലെ 08.50.48 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർത്ഥി , തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 06.17.17 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.34 – 12.56 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 11.03 മുതൽ 12.32 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 32 മിനിട്ട് 52 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 14-03-2020 (1195 മീനം 01)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : വിശാഖം ( ഉച്ചയ്ക്ക് 12.19.50 സെക്കൻറ് വരെ വിശാഖം, തുടർന്ന് അനിഴം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ഷഷ്ഠി ( രാവിലെ 06.17.17 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി , തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 04.25.33 സെക്കൻറ് വരെ ഷഷ്ഠി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.08 – 12.30 & 12.34 – 12.56 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.33 മുതൽ 11.02 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 32 മിനിട്ട് 35 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 15-03-2020 (1195 മീനം 02)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : അനിഴം ( രാവിലെ 11.23.13 സെക്കൻറ് വരെ അനിഴം, തുടർന്ന് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : സപ്തമി ( തിങ്കളാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 03.19.33 സെക്കൻറ് വരെ സപ്തമി , തുടർന്ന് അഷ്ടമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.08 – 12.30 & 12.34 – 12.56 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 5.01 മുതൽ 6.31 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 32 മിനിട്ട് 18 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 16-03-2020 (1195 മീനം 03)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : തൃക്കേട്ട ( രാവിലെ 11.12.12 സെക്കൻറ് വരെ തൃക്കേട്ട, തുടർന്ന് മൂലം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : അഷ്ടമി ( ചൊവ്വാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 02.59.58 സെക്കൻറ് വരെ അഷ്ടമി , തുടർന്ന് നവമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.08 – 12.30 & 12.34 – 12.56 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 08.02 മുതൽ 09.32 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 32 മിനിട്ട് 02 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 17-03-2020 (1195 മീനം 04)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : മൂലം ( രാവിലെ 11.46.00 സെക്കൻറ് വരെ മൂലം, തുടർന്ന് പൂരാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : നവമി ( ബുധനാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 03.24.09 സെക്കൻറ് വരെ നവമി, തുടർന്ന് ദശമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.07 – 12.29 & 12.33 – 12.55 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.31 മുതൽ 5.01 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 31 മിനിട്ട് 45 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 18-03-2020 (1195 മീനം 05)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : പൂരാടം ( ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00.35 സെക്കൻറ് വരെ പൂരാടം, തുടർന്ന് ഉത്രാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദശമി ( വ്യാഴാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 04.26.31 സെക്കൻറ് വരെ ദശമി, തുടർന്ന് ഏകാദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.31 മുതൽ 2.01 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 31 മിനിട്ട് 26 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 19-03-2020 (1195 മീനം 06)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : ഉത്രാടം ( പകൽ 2.49.27 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രാടം, തുടർന്ന് തിരുവോണം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ഏകാദശി ( വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 05.59.47 സെക്കൻറ് വരെ ഏകാദശി, തുടർന്ന് ദ്വാദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.07 – 12.29 & 12.33 – 12.55 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.31 മുതൽ 2.01 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 31 മിനിട്ട് 09 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 20-03-2020 (1195 മീനം 07)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : തിരുവോണം ( വൈകിട്ട് 5.04.56 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവോണം, തുടർന്ന് അവിട്ടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദ്വാദശി ( ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 07.56.06 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വാദശി, തുടർന്ന് ത്രയോദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.32 – 12.54 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 11.00 മുതൽ 12.30 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 30 മിനിട്ട് 52 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 21-03-2020 (1195 മീനം 08)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : അവിട്ടം ( രാത്രി7.39.26 സെക്കൻറ് വരെ അവിട്ടം, തുടർന്ന് ചതയം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ത്രയോദശി (രാവിലെ 07.56.06 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വാദശി, തുടർന്ന് ത്രയോദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.06 – 12.28 & 12.32 – 12.54 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.30 മുതൽ 11.00 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 30 മിനിട്ട് 34 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 22-03-2020 (1195 മീനം 09)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : ചതയം ( രാത്രി10.26.29 സെക്കൻറ് വരെ ചതയം, തുടർന്ന് പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ത്രയോദശി (രാവിലെ 10.08.19 സെക്കൻറ് വരെ ത്രയോദശി, തുടർന്ന് ചതുർദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.06 – 12.28 & 12.32 – 12.54 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 5.00 മുതൽ 6.30 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 30 മിനിട്ട് 16 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 23-03-2020 (1195 മീനം 10)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : പൂരുരുട്ടാതി ( ചൊവ്വാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 01.20.55 സെക്കൻറ് വരെ പൂരുരുട്ടാതി, തുടർന്ന് ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ചതുർദശി (ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30.30 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർദശി, തുടർന്ന് അമാവാസി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.05 – 12.27 & 12.31 – 12.53 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 07.59 മുതൽ 09.29 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 29 മിനിട്ട് 58 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 24-03-2020 (1195 മീനം 11)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : ഉതൃട്ടാതി ( ബുധനാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 04.18.43 സെക്കൻറ് വരെ ഉതൃട്ടാതി, തുടർന്ന് രേവതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : അമാവാസി (പകൽ 2.58.04 സെക്കൻറ് വരെ അമാവാസി, തുടർന്ന് പ്രഥമ തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.05 – 12.27 & 12.31 – 12.53 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.30 മുതൽ 5.00 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 29 മിനിട്ട് 40 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 25-03-2020 (1195 മീനം 12)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : രേവതി( വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ 07.16.10 സെക്കൻറ് വരെ രേവതി, തുടർന്ന് അശ്വതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പ്രഥമ (വൈകിട്ട് 5.27.07 സെക്കൻറ് വരെ പ്രഥമ, തുടർന്ന് ദ്വിതീയ തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.29 മുതൽ 1.59 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 29 മിനിട്ട് 22 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 26-03-2020 (1195 മീനം 13)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : അശ്വതി( രാവിലെ 07.16.10 സെക്കൻറ് വരെ രേവതി, തുടർന്ന് അശ്വതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദ്വിതീയ (രാത്രി 7.53.40 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വിതീയ, തുടർന്ന് തൃതീയ തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.05 – 12.27 & 12.31 – 12.53 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.59 മുതൽ 3.29 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 29 മിനിട്ട് 04 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 27-03-2020 (1195 മീനം 14)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : അശ്വതി( രാവിലെ 10.09.02 സെക്കൻറ് വരെ അശ്വതി, തുടർന്ന് ഭരണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : തൃതീയ (രാത്രി 10.12.46 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ, തുടർന്ന് ചതുർത്ഥി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 – 12.52 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 10.58 മുതൽ 12.28 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 28 മിനിട്ട് 46 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 28-03-2020 (1195 മീനം 15)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : ഭരണി( ഉച്ചയ്ക്ക് 12.51.48 സെക്കൻറ് വരെ ഭരണി, തുടർന്ന് കാർത്തിക നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ചതുർത്ഥി (രാത്രി 12.18.03 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർത്ഥി, തുടർന്ന് പഞ്ചമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.04 – 12.26 & 12.30 – 12.52 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.27 മുതൽ 10.57 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 28 മിനിട്ട് 28 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 29-03-2020 (1195 മീനം 16)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : കാർത്തിക( വൈകിട്ട് 3.17.23 സെക്കൻറ് വരെ കാർത്തിക, തുടർന്ന് രോഹിണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പഞ്ചമി (തിങ്കളാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 02.01.39 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി, തുടർന്ന് ഷഷ്ഠി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.04 – 12.26 & 12.30 – 12.52 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.59 മുതൽ 6.30 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 28 മിനിട്ട് 10 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 30-03-2020 (1195 മീനം 17)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : രോഹിണി( വൈകിട്ട് 5.17.31 സെക്കൻറ് വരെ രോഹിണി, തുടർന്ന് മകയിരം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ഷഷ്ഠി (ചൊവ്വാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 03.15.00 സെക്കൻറ് വരെ ഷഷ്ഠി, തുടർന്ന് സപ്തമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.03 – 12.25 & 12.29 – 12.51 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 07.56 മുതൽ 09.26 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 27 മിനിട്ട് 51 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 31-03-2020 (1195 മീനം 18)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : മകയിരം( സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.43.47 സെക്കൻറ് വരെ മകയിരം, തുടർന്ന് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : സപ്തമി (ബുധനാഴ്ച അതിപുലർച്ചെ 03.50.01 സെക്കൻറ് വരെ സപ്തമി, തുടർന്ന് അഷ്ടമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.03 – 12.25 & 12.29 – 12.51 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.28 മുതൽ 4.59 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 27 മിനിട്ട് 34 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


Pin It on Pinterest

× Consult: Anil Velichappadan