മാസപഞ്ചാംഗം

മാസപഞ്ചാംഗം – മെയ് 2020 (1195 മേടം 18 മുതൽ ഇടവം 17 വരെ)

———————
തീയതി : 01-05-2020 (1195 മേടം 18)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : ആയില്യം (രാത്രി 01.04.45 സെക്കൻറ് വരെ ആയില്യം, തുടർന്ന് മകം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി: അഷ്ടമി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 1.27.06 സെക്കൻറ് വരെ അഷ്ടമി, തുടർന്ന് നവമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 10.48 മുതൽ 12.20 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 33 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 02-05-2020 (1195 മേടം 19)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : മകം (രാത്രി 11.39.58 സെക്കൻറ് വരെ മകം, തുടർന്ന് പൂരം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി: നവമി ( പകൽ 11.36.06 സെക്കൻറ് വരെ നവമി, തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ 09.09.36 സെക്കൻറ് വരെ ദശമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.56 – 12.18 & 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.15 മുതൽ 10.47 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 25 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 03-05-2020 (1195 മേടം 20)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : പൂരം (രാത്രി 9.42.31 സെക്കൻറ് വരെ പൂരം, തുടർന്ന് ഉത്രം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ദശമി ( രാവിലെ 09.09.36 സെക്കൻറ് വരെ ദശമി, തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 06.13.06 സെക്കൻറ് വരെ ഏകാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.56 – 12.18 & 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.57 മുതൽ 6.30 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 20 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 04-05-2020 (1195 മേടം 21)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : ഉത്രം (രാത്രി 7.09.13 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രം, തുടർന്ന് അത്തം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ദ്വാദശി ( പുലർച്ചെ 06.13.06 സെക്കൻറ് വരെ ഏകാദശി, തുടർന്ന് ചൊവാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 02.54.05 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.56 – 12.18 & 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 07.42 മുതൽ 09.15 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 13 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 05-05-2020 (1195 മേടം 22)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : അത്തം (വൈകിട്ട് 4.38.47 സെക്കൻറ് വരെ അത്തം, തുടർന്ന് ചിത്തിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ത്രയോദശി ( രാത്രി 11.21.27 സെക്കൻറ് വരെ ത്രയോദശി, തുടർന്ന് ചതുർദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.56 – 12.18 & 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.25 മുതൽ 4.58 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 09 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 06-05-2020 (1195 മേടം 23)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : ചിത്തിര (ഉച്ചയ്ക്ക് 1.51.13 സെക്കൻറ് വരെ ചിത്തിര, തുടർന്ന് ചോതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ചതുർദശി ( രാത്രി 7.45.01 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർദശി, തുടർന്ന്  പൗർണമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20 മുതൽ 1.52 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 04 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 07-05-2020 (1195 മേടം 24)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : ചോതി (പകൽ 11.07.14 സെക്കൻറ് വരെ ചോതി, തുടർന്ന് വിശാഖം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി: പൗർണമി ( വൈകിട്ട് 4.15.05 സെക്കൻറ് വരെ പൗർണമി, തുടർന്ന് പ്രഥമ )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.55 – 12.17 & 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.52 മുതൽ 3.25 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 59 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 08-05-2020 (1195 മേടം 25)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : വിശാഖം (രാവിലെ 08.37.41 സെക്കൻറ് വരെ വിശാഖം, തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 06.32.56 സെക്കൻറ് വരെ അനിഴം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: പ്രഥമ ( ഉച്ചയ്ക്ക് 1.01.56 സെക്കൻറ് വരെ പ്രഥമ, തുടർന്ന് ദ്വിതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 10.47 മുതൽ 12.19 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 57 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 09-05-2020 (1195 മേടം 26)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : തൃക്കേട്ട (പുലർച്ചെ 06.32.57 സെക്കൻറ് മുതൽ അനിഴം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ദ്വിതീയ ( രാവിലെ 10.15.24 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വിതീയ, തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ 08.04.13 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.55 – 12.17 & 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.14 മുതൽ 10.47 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 53 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 10-05-2020 (1195 മേടം 27)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : മൂലം (തിങ്കളാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 04.12.57 സെക്കൻറ് വരെ മൂലം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: തൃതീയ ( രാവിലെ 08.04.13 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ, തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 06.35.26 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർത്ഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.55 – 12.17 & 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.58 മുതൽ 6.31 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 51 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 11-05-2020 (1195 മേടം 28)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : പൂരാടം (ചൊവ്വാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 04.09.44 സെക്കൻറ് വരെ പൂരാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: പഞ്ചമി ( പുലർച്ചെ 06.35.27 സെക്കൻറ് മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 05.53.29 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.55 – 12.17 & 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 07.41 മുതൽ 09.13 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 49 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 12-05-2020 (1195 മേടം 29)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : ഉത്രാടം (ബുധനാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 04.53.49 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ഷഷ്‌ഠി ( പുലർച്ചെ 05.53.30 സെക്കൻറ് മുതൽ ബുധനാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 05.59.39 വരെ ഷഷ്‌ഠി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.55 – 12.17 & 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.25 മുതൽ 4.58 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 48 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 13-05-2020 (1195 മേടം 30)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : തിരുവോണം (വ്യാഴാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 06.22.35 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവോണം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: സപ്തമി ( പുലർച്ചെ 05.59.39 സെക്കൻറ് വരെ  ഷഷ്‌ഠി,  തുടർന്ന് സപ്തമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.19 മുതൽ 1.52 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 47 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 14-05-2020 (1195 മേടം 31)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : അവിട്ടം ( പുലർച്ചെ 06.22.35 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവോണം, തുടർന്ന് അവിട്ടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: അഷ്ടമി ( രാവിലെ 06.51.25 സെക്കൻറ് വരെ  സപ്തമി,  തുടർന്ന് അഷ്ടമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.55 – 12.17 & 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.52 മുതൽ 3.25 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 48 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 15-05-2020 (1195 ഇടവം 01)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : അവിട്ടം ( രാവിലെ 08.29.32 സെക്കൻറ് വരെ അവിട്ടം, തുടർന്ന് ചതയം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: അഷ്ടമി ( രാവിലെ 08.22.27 സെക്കൻറ് വരെ  അഷ്ടമി,  തുടർന്ന് നവമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 10.46 മുതൽ 12.19 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 48 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 16-05-2020 (1195 ഇടവം 02)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : ചതയം ( രാവിലെ 11.05.12 സെക്കൻറ് വരെ ചതയം, തുടർന്ന് പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: നവമി ( രാവിലെ 10.23.17 സെക്കൻറ് വരെ  നവമി,  തുടർന്ന് ദശമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.55 – 12.17 & 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.13 മുതൽ 10.46 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 49 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 17-05-2020 (1195 ഇടവം 03)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : പൂരുരുട്ടാതി ( ഉച്ചയ്ക്ക് 1.58.23 സെക്കൻറ് വരെ പൂരുരുട്ടാതി, തുടർന്ന് ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ദശമി (  ഉച്ചയ്ക്ക് 12.42.37 സെക്കൻറ് വരെ ദശമി,  തുടർന്ന് ഏകാദശി )
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.55 – 12.17 & 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.59 മുതൽ 6.32 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 51 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 18-05-2020 (1195 ഇടവം 04)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : ഉത്രട്ടാതി ( വൈകിട്ട് 4.57.44 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രട്ടാതി, തുടർന്ന് രേവതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ഏകാദശി ( വൈകിട്ട് 3.08.53 സെക്കൻറ് വരെ ഏകാദശി,  തുടർന്ന് ദ്വാദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.55 – 12.17 & 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 07.40 മുതൽ 09.13 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 53 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 19-05-2020 (1195 ഇടവം 05)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : രേവതി ( രാത്രി 7.53.15 സെക്കൻറ് വരെ രേവതി, തുടർന്ന് അശ്വതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ദ്വാദശി ( വൈകിട്ട് 5.31.43 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വാദശി, തുടർന്ന് ത്രയോദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.55 – 12.17 & 12.21 – 12.43 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.26 മുതൽ 4.59 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 19 മിനിട്ട് 56 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 20-05-2020 (1195 ഇടവം 06)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : അശ്വതി ( രാത്രി 10.37.01 സെക്കൻറ് വരെ അശ്വതി, തുടർന്ന് ഭരണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ത്രയോദശി ( രാത്രി 7.42.52 സെക്കൻറ് വരെ ത്രയോദശി, തുടർന്ന് ചതുർദശി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.19 മുതൽ 1.53 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 21-05-2020 (1195 ഇടവം 07)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : ഭരണി ( വെള്ളിയാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 01.03.28 സെക്കൻറ് വരെ ഭരണി, തുടർന്ന് കാർത്തിക നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ചതുർദശി ( രാത്രി 9.36.27 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർദശി, തുടർന്ന് അമാവാസി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.56 – 12.18 & 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.53 മുതൽ 3.26 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 04 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 22-05-2020 (1195 ഇടവം 08)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : കാർത്തിക ( ശനിയാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 03.09.02 സെക്കൻറ് വരെ കാർത്തിക, തുടർന്ന് രോഹിണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി: അമാവാസി ( രാത്രി 11.08.43 സെക്കൻറ് വരെ അമാവാസി, തുടർന്ന് പ്രഥമ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ  മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 10.46 മുതൽ 12.20 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 08 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 23-05-2020 (1195 ഇടവം 09)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : രോഹിണി ( ഞായറാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 04.51.31 സെക്കൻറ് വരെ രോഹിണി, തുടർന്ന് മകയിരം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി: പ്രഥമ ( രാത്രി 12.17.20 സെക്കൻറ് വരെ പ്രഥമ, തുടർന്ന് ദ്വിതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 11.56 – 12.18 & 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.13 മുതൽ 10.46 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 13 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 24-05-2020 (1195 ഇടവം 10)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : മകയിരം ( തിങ്കളാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 06.09.30 സെക്കൻറ് വരെ മകയിരം, തുടർന്ന് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ദ്വിതീയ ( തിങ്കളാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 01.00.56 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വിതീയ, തുടർന്ന് തൃതീയ)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 11.56 – 12.18 & 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 5.00 മുതൽ 6.34 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 19 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 25-05-2020 (1195 ഇടവം 11)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : തിരുവാതിര (പുലർച്ചെ 06.09.30 സെക്കൻറ് വരെ മകയിരം, തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിലെ 07.01.57 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി: തൃതീയ ( ചൊവ്വാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 01.18.29 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ, തുടർന്ന് ചതുർത്ഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 11.56 – 12.18 & 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 07.40 മുതൽ 09.13 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 25 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 26-05-2020 (1195 ഇടവം 12)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : പുണർതം ( രാവിലെ 07.01.57 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം, തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 07.27.53 സെക്കൻറ് വരെ പുണർതം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി: ചതുർത്ഥി ( ബുധനാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 01.09.09 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർത്ഥി, തുടർന്ന് പഞ്ചമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 11.56 – 12.18 & 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.27 മുതൽ 5.00 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 32 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 27-05-2020 (1195 ഇടവം 13)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : പൂയം ( രാവിലെ 07.27.53 സെക്കൻറ് വരെ പുണർതം നക്ഷത്രം, തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ 07.26.38 സെക്കൻറ് വരെ പൂയം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  പഞ്ചമി ( രാത്രി 12.32.16 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി, തുടർന്ന് ഷഷ്‌ഠി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല (ബുധനാഴ്ചയിലെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20 മുതൽ 1.54 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 38 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 28-05-2020 (1195 ഇടവം 14)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : ആയില്യം ( രാവിലെ 07.26.38 സെക്കൻറ് വരെ പൂയം നക്ഷത്രം, തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 06.58.00 സെക്കൻറ് വരെ ആയില്യം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  ഷഷ്‌ഠി ( രാത്രി 11.27.34 സെക്കൻറ് വരെ ഷഷ്‌ഠി, തുടർന്ന് സപ്തമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.56 – 12.18 & 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.54 മുതൽ 3.27 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 46 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 29-05-2020 (1195 ഇടവം 15)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : മകം ( രാവിലെ 06.58.00 സെക്കൻറ് വരെ ആയില്യം നക്ഷത്രം, തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 06.02.37 സെക്കൻറ് വരെ മകം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  സപ്തമി( രാത്രി 9.55.34 സെക്കൻറ് വരെ സപ്തമി, തുടർന്ന് അഷ്ടമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 12.22 – 12.44 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 10.47 മുതൽ 12.20 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 20 മിനിട്ട് 54 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 30-05-2020 (1195 ഇടവം 16)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : പൂരം (പുലർച്ചെ 06.02.37 സെക്കൻറ് വരെ മകം, തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 04.42.29 സെക്കൻറ് വരെ പൂരം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  അഷ്ടമി( രാത്രി 7.57.48 സെക്കൻറ് വരെ അഷ്ടമി, തുടർന്ന് നവമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.57 – 12.19 & 12.23 – 12.45 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.13 മുതൽ 10.47 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 21 മിനിട്ട് 01 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)
———————
തീയതി : 31-05-2020 (1195 ഇടവം 17)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : ഉത്രം ( തിങ്കളാഴ്ച്ച അതിപുലർച്ചെ 03.00.56 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രം, തുടർന്ന്  അത്തം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി:  നവമി( വൈകിട്ട് 5.37.06 സെക്കൻറ് വരെ നവമി, തുടർന്ന് ദശമി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം :  ഉച്ചയ്ക്ക് 11.57 – 12.19 & 12.23 – 12.45 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 5.02 മുതൽ 6.35 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 21 മിനിട്ട് 11 സെക്കന്‍റ്  (ഈ` സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)

——————-
With Regards.

Anil Velichappadan

Mob: +91 9497 134 134

Follow ‘Uthara Astro Research Center’ at Faceboook: https://www.facebook.com/uthara.astrology/

Pin It on Pinterest

× Consult: Anil Velichappadan