മാസപഞ്ചാംഗം

മാസപഞ്ചാംഗം – ഫെബ്രുവരി 2020
(1195 മകരം 18 മുതൽ കുംഭം 16 വരെ)


തീയതി : 01-02-2020 (1195 മകരം 18)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : അശ്വതി ( രാത്രി 8.53.19 സെക്കൻറ് വരെ അശ്വതി, തുടർന്ന് ഭരണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : സപ്തമി (സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.11.04 സെക്കൻറ് വരെ സപ്തമി, തുടർന്ന് അഷ്ടമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.12 – 12.34 & 12.38 – 1.00 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.42 മുതൽ 11.09 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 36 മിനിട്ട് 55 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 02-02-2020 (1195 മകരം 19)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : ഭരണി ( രാത്രി 11.11.03 സെക്കൻറ് വരെ ഭരണി, തുടർന്ന് കാർത്തിക നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : അഷ്ടമി (രാത്രി 8.03.57 സെക്കൻറ് വരെ അഷ്ടമി, തുടർന്ന് നവമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 4.58 മുതൽ 6.26 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 04 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 03-02-2020 (1195 മകരം 20)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : കാർത്തിക ( രാത്രി 12.52.10 സെക്കൻറ് വരെ കാർത്തിക, തുടർന്ന് രോഹിണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : നവമി (രാത്രി 9.19.32 സെക്കൻറ് വരെ നവമി, തുടർന്ന് ദശമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 08.15 മുതൽ 09.42 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 11 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 04-02-2020 (1195 മകരം 21)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : രോഹിണി ( നാളെ അതിപുലർച്ചെ 01.49.07 സെക്കൻറ് വരെ രോഹിണി, തുടർന്ന് മകയിരം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദശമി (രാത്രി 9.49.54 സെക്കൻറ് വരെ ദശമി, തുടർന്ന് ഏകാദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.32 മുതൽ 4.59 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 17 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 05-02-2020 (1195 മകരം 22)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : മകയിരം ( നാളെ അതിപുലർച്ചെ 01.58.26 സെക്കൻറ് വരെ മകയിരം, തുടർന്ന് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ഏകാദശി (രാത്രി 9.31.13 സെക്കൻറ് വരെ ഏകാദശി, തുടർന്ന് ദ്വാദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.37 മുതൽ 2.04 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 23 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 06-02-2020 (1195 മകരം 23)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : തിരുവാതിര ( നാളെ അതിപുലർച്ചെ 01.20.48 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവാതിര, തുടർന്ന് പുണർതം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദ്വാദശി (രാത്രി 8.23.52 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വാദശി, തുടർന്ന് ത്രയോദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 2.04 മുതൽ 3.32 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 27 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 07-02-2020 (1195 മകരം 24)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : പുണർതം ( രാത്രി 12.00.33 സെക്കൻറ് വരെ പുണർതം, തുടർന്ന് പൂയം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ത്രയോദശി (സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.31.52 സെക്കൻറ് വരെ ത്രയോദശി, തുടർന്ന് ചതുർദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : പകൽ 11.10 മുതൽ 12.37 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 32 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 08-02-2020 (1195 മകരം 25)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : പൂയം ( രാത്രി 10.04.56 സെക്കൻറ് വരെ പൂയം, തുടർന്ന് ആയില്യം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ചതുർദശി (വൈകിട്ട് 4.02.02 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർദശി, തുടർന്ന് പൗർണമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.42 മുതൽ 11.10 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 35 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 09-02-2020 (1195 മകരം 26)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : ആയില്യം ( രാത്രി 7.43.09 സെക്കൻറ് വരെ ആയില്യം, തുടർന്ന് മകം നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പൗർണമി (ഉച്ചയ്ക്ക് 1.03.08 സെക്കൻറ് വരെ പൗർണമി, തുടർന്ന് പ്രഥമ തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 5.00 മുതൽ 6.28 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 37 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 10-02-2020 (1195 മകരം 27)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : മകം ( വൈകിട്ട് 5.05.34 സെക്കൻറ് വരെ മകം, തുടർന്ന് പൂരം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പ്രഥമ (രാവിലെ 09.45.05 സെക്കൻറ് വരെ പ്രഥമ, തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിലെ 06.18.18 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വിതീയ തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 08.14 മുതൽ 09.42 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 39 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 11-02-2020 (1195 മകരം 28)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : പൂരം ( പകൽ 2.23.00 സെക്കൻറ് വരെ പൂരം, തുടർന്ന് ഉത്രം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : തൃതീയ (രാവിലെ 06.18.18 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വിതീയ, തുടർന്ന് തൃതീയ തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.33 മുതൽ 5.00 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 39 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 12-02-2020 (1195 മകരം 29)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : ഉത്രം ( പകൽ 11.46.07 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രം, തുടർന്ന് അത്തം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ചതുർത്ഥി (രാത്രി 11.39.37 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർത്ഥി, തുടർന്ന് പഞ്ചമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.37 മുതൽ 2.05 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 39 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 13-02-2020 (1195 മകരം 30)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : അത്തം ( രാവിലെ 09.24.45 സെക്കൻറ് വരെ അത്തം, തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 07.27.25 വരെ ചിത്തിര നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പഞ്ചമി (രാത്രി 8.46.30 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി, തുടർന്ന് ഷഷ്ഠി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 2.05 മുതൽ 3.33 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 39 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 14-02-2020 (1195 കുംഭം 01)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : ചോതി ( രാവിലെ 07.27.25 സെക്കൻറ് വരെ ചിത്തിര , തുടർന്ന് ചോതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ഷഷ്ഠി (സന്ധ്യയ്ക്ക് 6.21.17 സെക്കൻറ് വരെ ഷഷ്ഠി, തുടർന്ന് സപ്തമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 11.09 മുതൽ 12.37 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 38 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 15-02-2020 (1195 കുംഭം 02)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : വിശാഖം ( ഞായർ പുലർച്ചെ 05.08.54 സെക്കൻറ് വരെ വിശാഖം , തുടർന്ന് അനിഴം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : സപ്തമി (വൈകിട്ട് 4.29.25 സെക്കൻറ് വരെ സപ്തമി, തുടർന്ന് അഷ്ടമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.41 മുതൽ 11.09 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 36 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 16-02-2020 (1195 കുംഭം 03)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : അനിഴം ( തിങ്കൾ പുലർച്ചെ 04.53.29 സെക്കൻറ് വരെ അനിഴം , തുടർന്ന് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : അഷ്ടമി (വൈകിട്ട് 3.14.02 സെക്കൻറ് വരെ അഷ്ടമി, തുടർന്ന് നവമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 5.01 മുതൽ 6.29 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 33 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 17-02-2020 (1195 കുംഭം 04)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : തൃക്കേട്ട ( ചൊവ്വാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 05.13.35 സെക്കൻറ് വരെ തൃക്കേട്ട , തുടർന്ന് മൂലം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : നവമി (പകൽ 2.35.46 സെക്കൻറ് വരെ നവമി, തുടർന്ന് ദശമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 08.13 മുതൽ 09.41 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 29 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 18-02-2020 (1195 കുംഭം 05)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : മൂലം ( ബുധനാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 06.06.18 സെക്കൻറ് വരെ മൂലം , തുടർന്ന് പൂരാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദശമി (പകൽ 2.33.00 സെക്കൻറ് വരെ ദശമി, തുടർന്ന് ഏകാദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.33 മുതൽ 5.01 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 25 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 19-02-2020 (1195 കുംഭം 06)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : പൂരാടം ( വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ 07.27.37 സെക്കൻറ് വരെ പൂരാടം , തുടർന്ന് ഉത്രാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ഏകാദശി (പകൽ 3.02.28 സെക്കൻറ് വരെ ഏകാദശി, തുടർന്ന് ദ്വാദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.37 മുതൽ 2.05 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 20 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 20-02-2020 (1195 കുംഭം 07)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : ഉത്രാടം ( രാവിലെ 07.27.37 സെക്കൻറ് വരെ പൂരാടം , തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 09.13.14 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രാടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദ്വാദശി (വൈകിട്ട് 4.00.00 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വാദശി, തുടർന്ന് ത്രയോദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 2.05 മുതൽ 3.33 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 14 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 21-02-2020 (1195 കുംഭം 08)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : ഉത്രാടം ( രാവിലെ 09.13.14 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രാടം , തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11.19.17 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവോണം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ത്രയോദശി (വൈകിട്ട് 5.21.24 സെക്കൻറ് വരെ ത്രയോദശി, തുടർന്ന് ചതുർദശി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 11.08 മുതൽ 12.37 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 08 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 22-02-2020 (1195 കുംഭം 09)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : തിരുവോണം ( രാവിലെ 11.19.17 സെക്കൻറ് വരെ തിരുവോണം , തുടർന്ന് അവിട്ടം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ചതുർദശി (രാത്രി 7.03.01 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർദശി, തുടർന്ന് അമാവാസി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.13 – 12.35 & 12.39 – 1.01 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.40 മുതൽ 11.08 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 37 മിനിട്ട് 01 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 23-02-2020 (1195 കുംഭം 10)
ദിവസം : ഞായർ
നക്ഷത്രം : അവിട്ടം ( ഉച്ചയ്ക്ക് 1.42.37 സെക്കൻറ് വരെ അവിട്ടം , തുടർന്ന് ചതയം നക്ഷത്രം)
പക്കം : കൃഷ്ണപക്ഷം (കറുത്തപക്ഷം)
തിഥി : അമാവാസി (രാത്രി 9.01.52 സെക്കൻറ് വരെ അമാവാസി, തുടർന്ന് പ്രഥമ തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.12 – 12.34 & 12.38 – 1.00 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 5.02 മുതൽ 6.30 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 36 മിനിട്ട് 54 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 24-02-2020 (1195 കുംഭം 11)
ദിവസം : തിങ്കൾ
നക്ഷത്രം : ചതയം ( വൈകിട്ട് 4.20.32 സെക്കൻറ് വരെ ചതയം , തുടർന്ന് പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പ്രഥമ (രാത്രി 11.15.15 സെക്കൻറ് വരെ പ്രഥമ, തുടർന്ന് ദ്വിതീയ തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.12 – 12.34 & 12.38 – 1.00 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 08.11 മുതൽ 09.39 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 36 മിനിട്ട് 46 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 25-02-2020 (1195 കുംഭം 12)
ദിവസം : ചൊവ്വ
നക്ഷത്രം : പൂരുരുട്ടാതി ( രാത്രി 7.10.15 സെക്കൻറ് വരെ പൂരുരുട്ടാതി, തുടർന്ന് ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ദ്വിതീയ (ബുധനാഴ്ച അതിപുലർച്ചെ 01.40.05 സെക്കൻറ് വരെ ദ്വിതീയ, തുടർന്ന് തൃതീയ തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.12 – 12.34 & 12.38 – 1.00 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : വൈകിട്ട് 3.33 മുതൽ 5.02 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 36 മിനിട്ട് 37 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 26-02-2020 (1195 കുംഭം 13)
ദിവസം : ബുധൻ
നക്ഷത്രം : ഉത്രട്ടാതി ( രാത്രി 10.07.57 സെക്കൻറ് വരെ ഉത്രട്ടാതി , തുടർന്ന് രേവതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : തൃതീയ (വ്യാഴാഴ്ച അതിപുലർച്ചെ 04.12.02 സെക്കൻറ് വരെ തൃതീയ, തുടർന്ന് ചതുർത്ഥി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഇല്ല
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.36 മുതൽ 2.05 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 36 മിനിട്ട് 27 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 27-02-2020 (1195 കുംഭം 14)
ദിവസം : വ്യാഴം
നക്ഷത്രം : രേവതി ( വെള്ളിയാഴ്ച അതിപുലർച്ചെ 01.08.00 സെക്കൻറ് വരെ രേവതി , തുടർന്ന് അശ്വതി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : ചതുർത്ഥി (വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 06.44.46 സെക്കൻറ് വരെ ചതുർത്ഥി, തുടർന്ന് പഞ്ചമി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.12 – 12.34 & 12.38 – 1.00 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : ഉച്ചയ്ക്ക് 2.04 മുതൽ 3.33 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 36 മിനിട്ട് 17 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 28-02-2020 (1195 കുംഭം 15)
ദിവസം : വെള്ളി
നക്ഷത്രം : അശ്വതി ( ശനിയാഴ്ച അതിപുലർച്ചെ 04.02.35 സെക്കൻറ് വരെ അശ്വതി , തുടർന്ന് ഭരണി നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പഞ്ചമി ( ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 09.09.38 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി, തുടർന്ന് ഷഷ്ഠി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.38 – 1.00 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഈ മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 11.07 മുതൽ 12.36 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 36 മിനിട്ട് 07 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


തീയതി : 29-02-2020 (1195 കുംഭം 16)
ദിവസം : ശനി
നക്ഷത്രം : ഭരണി ( ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 06.41.52 സെക്കൻറ് വരെ ഭരണി, തുടർന്ന് കാർത്തിക നക്ഷത്രം)
പക്കം : ശുക്ലപക്ഷം (വെളുത്തപക്ഷം)
തിഥി : പഞ്ചമി ( രാവിലെ 09.09.38 സെക്കൻറ് വരെ പഞ്ചമി, തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11.16.09 വരെ ഷഷ്ഠി തിഥി)
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.11 – 12.33 & 12.37 – 12.59 (അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപദേശാനുസരണം ഇവയിലൊരു മുഹൂര്‍ത്തം എടുക്കാവുന്നതാണ്)
രാഹുകാലം : രാവിലെ 09.38 മുതൽ 11.07 വരെ
മദ്ധ്യാഹ്നം : 12 മണി 35 മിനിട്ട് 56 സെക്കന്‍റ് (ഈ സമയത്തുള്ള ശുഭകര്‍മ്മം ഒഴിവാക്കണം)


Pin It on Pinterest

× Consult: Anil Velichappadan