കോവിഡ് 19 എന്നുവരെ?

കോവിഡ് 19 എന്നുവരെ?

കോവിഡ് 19 എന്നുവരെ? മഹാമാരി വരുത്തുന്ന ഗ്രഹസ്‌ഥിതികൾ: (AD 1346 മുതൽ 2119 വരെ) ഉത്തരാ ജ്യോതിഷ ഗവേഷണകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയ ഈ പുതിയ ജ്യോതിഷ കണക്കുകൾ അഥവാ കണ്ടീഷനുകൾ ജ്യോതിഷ വിശ്വാസികൾക്കായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 08-06-2021 ലാണ്. യൂട്യൂബ് ലിങ്ക്:...
× Consult: Anil Velichappadan