വീണ്ടുമൊരു മണ്ഡലകാലം: (അറിയേണ്ടതെല്ലാം)

വീണ്ടുമൊരു മണ്ഡലകാലം: (അറിയേണ്ടതെല്ലാം)

വീണ്ടുമൊരു മണ്ഡലകാലം: (അറിയേണ്ടതെല്ലാം) കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ ശബരിമല ദർശനം നടത്താനുള്ള അവസരം എല്ലാർക്കും ലഭിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ശബരി മാമല ഒരേ ഒരു മോഹം ദിവ്യ ദര്‍ശനം ഒരേ ഒരു മാര്‍ഗം പതിനെട്ടാം പടി ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ശരണമയ്യപ്പാ...
× Consult: Anil Velichappadan