വീണ്ടുമൊരു മണ്ഡലകാലം: (അറിയേണ്ടതെല്ലാം)

വീണ്ടുമൊരു മണ്ഡലകാലം: (അറിയേണ്ടതെല്ലാം)

വീണ്ടുമൊരു മണ്ഡലകാലം: (അറിയേണ്ടതെല്ലാം) ശബരിമലയെ മലിനപ്പെടുത്താൻ ഉത്സാഹം കാണിച്ച ഒരു പോലീസ് മേധാവി തളർവാതമോ ഹാർട്ട്-അറ്റാക്കോ ഇവ രണ്ടുംകൂടിയോ പിടിപെട്ട് ജീവച്ഛവമായി കഴിയുകയാണെന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചറിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് മേലെ, അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും മേലെ...
× Consult: Anil Velichappadan