വിവിധ മന്ത്രങ്ങളാലുള്ള ഗണപതിഹോമവും ഫലസിദ്ധിയും

വിവിധ മന്ത്രങ്ങളാലുള്ള ഗണപതിഹോമവും ഫലസിദ്ധിയും

ഗണപതിഹോമം: വിവിധ മന്ത്രങ്ങൾ; ഫലസിദ്ധികൾ: (ശ്രദ്ധിക്കുക: അരുണോദയത്തിൽ അഥവാ സൂര്യോദയത്തിന് 24 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഗണപതിഹോമം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സാത്വികരായ കർമ്മികൾക്ക് ഗണപതി ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകുയും അവർ ആർക്കുവേണ്ടി ഹോമം ചെയ്തുവോ അവർക്ക് കാര്യസാദ്ധ്യമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും....
× Consult: Anil Velichappadan