വിദ്യാരംഭം 2021

വിദ്യാരംഭം 2021

പൂജ വെയ്പ്പ്: (13-10-2021, ബുധൻ, 1197 കന്നി: 27, വൈകിട്ട്): (പൂജയെടുപ്പ്, വിദ്യാരംഭം: 15-10-2021 വെള്ളി 06.28am to‍ 08.27am) -അന്ന് ബുധമൗഢ്യമുള്ള ദിവസമാകയാൽ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും ഓഫീസ്സുകളും വിദ്യാരംഭത്തിന് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക- ————–...
× Consult: Anil Velichappadan