ശനി 24-01-2020ൽ  രാശിമാറുന്നു: ഫലം, ദോഷം, പരിഹാരം, ജപമന്ത്രം

ശനി 24-01-2020ൽ രാശിമാറുന്നു: ഫലം, ദോഷം, പരിഹാരം, ജപമന്ത്രം

24-01-2020 മുതൽ 29-4-2022 വരെ ശനി മകരം രാശിയിൽ (1195 മകരം 10 മുതൽ 1197 മേടം 16 വരെ) ശനിമാറ്റം ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രാജയോഗം: ആർക്കൊക്കെയാണ് രാജയോഗം? മകം, പൂരം, ഉത്രം-ഒന്നാംപാദം, വിശാഖം-നാലാംപാദം, അനിഴം, കേട്ട, പൂരുരുട്ടാതി-നാലാംപാദം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി എന്നീ...
ഒമ്പതിലെ വ്യാഴം ദാമ്പത്യദോഷത്തിന് പരിഹാരമോ?

ഒമ്പതിലെ വ്യാഴം ദാമ്പത്യദോഷത്തിന് പരിഹാരമോ?

ഒമ്പതിൽ വ്യാഴം നിന്നാൽ അവർ പിതാവിനെ വളരെയേറെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ധർമ്മവും നീതിയും വച്ചു പുലർത്തുന്നവനും ആയിരിക്കും. സദാചാരം പുലർത്തുന്നവരും ആയിരിക്കും. മക്കൾ മിക്കവരും അത്യുന്നത നിലയിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഒമ്പതിലെ...
ഇതാണോ ഹിന്ദുവിന്‍റെ ഉത്സവാഘോഷം?

ഇതാണോ ഹിന്ദുവിന്‍റെ ഉത്സവാഘോഷം?

നിത്യപൂജയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തില്‍ വര്‍ഷംതോറും കൊടിയേറ്റ്, ഉത്സവബലി എന്നിവ നടത്തിവരാറുണ്ട്. കൊടിയേറ്റ്, കൊടിയിറക്ക് എന്നീ ദിവസങ്ങള്‍ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങള്‍ പൊതുഅവധിയായി ആചരിച്ച് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും, ദൂരെയുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളെ ക്ഷണിച്ച്...
ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ:

ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ:

വീടുപണി ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ ചില വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന എത്രയോ ആളുകളാണ് നാട്ടിലെ വീട് നിര്‍മ്മാണം അവരുടെ വിശ്വസ്തരെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത്…. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില...
× Consult: Anil Velichappadan