2023ലെ നവരാത്രി-പൂജവെയ്പ്പ്-ആയുധപൂജ-വിദ്യാരംഭം

2023ലെ നവരാത്രി-പൂജവെയ്പ്പ്-ആയുധപൂജ-വിദ്യാരംഭം

2023ലെ നവരാത്രി-പൂജവെയ്പ്പ്-ആയുധപൂജ-വിദ്യാരംഭം: 1) നവരാത്രി ആരംഭം: 15-10-2023 (1199 കന്നി 29) ഞായറാഴ്ച) 2) 22-10-2023: പൂജ വെയ്പ്പ്: (ഞായറാഴ്ച, 1199 തുലാം 05, വൈകിട്ട് ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന സമയം മുതൽ) 3) 23-10-2023: തിങ്കളാഴ്ച: മഹാനവമി, ആയുധപൂജ 4) പൂജയെടുപ്പ്:...
× Consult: Anil Velichappadan