അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദേശങ്ങൾ,അന്വേഷണങ്ങൾ

4 + 13 =

ഉത്തരാ ജ്യോതിഷ ഗവേഷണകേന്ദ്രം

Uthara Astro Research Center

Karunagapally കരുനാഗപ്പള്ളി
കൊല്ലം ജില്ല, കേരള.
Tel: 00 91 9497 134 134

× Consult: Anil Velichappadan