മക്കളെക്കണ്ടും മാമ്പൂകണ്ടും അഹങ്കരിക്കരുത്

മക്കളെക്കണ്ടും മാമ്പൂകണ്ടും അഹങ്കരിക്കരുത്

മക്കളെക്കണ്ടും മാമ്പൂകണ്ടും അഹങ്കരിക്കരുത് ———————- അഞ്ച് കര്‍മ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബഹിര്‍മുഖമാക്കിവെച്ച സാക്ഷാല്‍ രാവണന്‍റെ പുത്രനാണ് മേഘനാഥന്‍. ദേവേന്ദ്രനെ യുദ്ധം...
× Consult: Anil Velichappadan