ലേഖനങ്ങൾ

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം എങ്ങനെ ഗണിക്കാം?

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം എങ്ങനെ ഗണിക്കാം?

അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം: ബ്രാഹ്മണര്‍ക്കും ക്ഷത്രിയര്‍ക്കും വൈശ്യര്‍ക്കും ശൂദ്രര്‍ക്കും തുടങ്ങി എല്ലാര്‍ക്കും ദിനമദ്ധ്യത്തിലെ അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം സകല കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സമയത്തെ...

read more
ആരാണ് സൽപുത്രൻ?

ആരാണ് സൽപുത്രൻ?

ആരാണ് സൽപുത്രൻ? പിതാവിനുവേണ്ടി പുത്രനോ പുത്രിയോ ചെയ്യുന്ന ദാനത്തിന് നൂറിരട്ടി പുണ്യം ലഭിക്കും. മാതാവിന് വേണ്ടിയാണ് മക്കൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആയിരം ഇരട്ടിയാണ് ഫലം. സഹോദരിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പതിനായിരം ഇരട്ടിയും, സഹോദരന് വേണ്ടിയാണ് ദാനം...

read more
വ്യാഴ-ശനി-രാഹു-കേതു മാറ്റം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

വ്യാഴ-ശനി-രാഹു-കേതു മാറ്റം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വ്യാഴവും ശനിയും രാഹുവും കേതുവും രാശി മാറുന്നു. വ്യാഴ-ശനി രാശിമാറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും ഗുണപ്രദം ആർക്കൊക്കെ? മേടക്കൂർ, കന്നിക്കൂർ, തുലാക്കൂർ. ഇതിൽ കന്നിക്കൂറിനാണ് ഏറ്റവും മെച്ചം. ദശാപഹാരവും അനുകൂലമായി വന്നാൽ ഈ മൂന്ന് കൂറുകാർക്കും ഏറ്റവും മെച്ചമായിരിക്കും....

read more
ശിവരാത്രി വ്രതാനുഷ്ഠാനം – ഒരു ലഘുവിവരണം:

ശിവരാത്രി വ്രതാനുഷ്ഠാനം – ഒരു ലഘുവിവരണം:

ശിവരാത്രി വ്രതാനുഷ്ഠാനം - ഒരു ലഘുവിവരണം: ----------------------- ..."ക്ഷമാ സത്യം ദയാ ദാനം ശൌചമിന്ദ്രിയ നിഗ്രഹ:..." എന്ന പ്രമാണപ്രകാരം ക്ഷമയും സത്യവും ദയയും ദാനവും സ്നാനവും ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹവും ലഭിക്കാനായി വ്രതങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അവ...

read more
ചില അപകടയോഗങ്ങൾ

ചില അപകടയോഗങ്ങൾ

ചില അപകടയോഗങ്ങൾ: ആത്മകാരകഗ്രഹത്തിന്റെ നവാംശത്തിൽ സൂര്യനും രാഹുവും യോഗം ചെയ്ത്, ശുഭദൃഷ്ടിയില്ലാതെ നിന്നാൽ പാമ്പുകടിമൂലം ദോഷം സംഭവിക്കും. ഗ്രഹനിലയിൽ രണ്ടിൽ രാഹുവിന് ഗുളികയോഗം ഭവിച്ചാലും പാമ്പുകടിമൂലം ദോഷം സംഭവിക്കും. നാല്, പത്ത് ഭാവങ്ങളിലൊന്നിൽ സൂര്യനും ചൊവ്വയും യോഗം...

read more
ഹിന്ദുവിന്റെ 16 കര്‍മ്മങ്ങള്‍

ഹിന്ദുവിന്റെ 16 കര്‍മ്മങ്ങള്‍

ഹിന്ദുവിന്റെ 16 കര്‍മ്മങ്ങള്‍: വയറ്റില്‍ വളരുന്നകാലം മുതല്‍ പതിനാറ് കര്‍മ്മങ്ങള്‍. മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും പതിനാറ് കര്‍മ്മങ്ങള്‍. ചിലരൊക്കെ കളിയായും കാര്യമായും പറയാറില്ലേ, "...നിന്റെ പതിനാറടിയന്തിരം കൂടും..."...

read more
ഹിന്ദുവിന്റെ വിവാഹം

ഹിന്ദുവിന്റെ വിവാഹം

ഹിന്ദുവിന്റെ വിവാഹം: ഹിന്ദുവിന്റെ അതിവിശാലമായ ഉപജാതിസമ്പ്രദായങ്ങളില്‍ വിവാഹം നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി കാണാന്‍ കഴിയും. ഇതില്‍ വളരെയേറെ വിവാഹങ്ങളും നടക്കുന്നത് 'ഈശ്വരാ...' എന്നൊരു ഭക്തിനിര്‍ഭരമായ പ്രാര്‍ത്ഥന...

read more
വിവിധ മന്ത്രങ്ങളാലുള്ള ഗണപതിഹോമവും ഫലസിദ്ധിയും

വിവിധ മന്ത്രങ്ങളാലുള്ള ഗണപതിഹോമവും ഫലസിദ്ധിയും

ഗണപതിഹോമം: വിവിധ മന്ത്രങ്ങൾ; ഫലസിദ്ധികൾ: (ശ്രദ്ധിക്കുക: അരുണോദയത്തിൽ അഥവാ സൂര്യോദയത്തിന് 24 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഗണപതിഹോമം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സാത്വികരായ കർമ്മികൾക്ക് ഗണപതി ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകുയും അവർ ആർക്കുവേണ്ടി ഹോമം ചെയ്തുവോ അവർക്ക് കാര്യസാദ്ധ്യമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും....

read more
ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ

ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ

ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ 16 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം: വീട്ടുടമ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം:: 1) ബഡ്ജറ്റ് 2) വീടിന്റെ ഒരു ഘടന തയ്യാറാക്കൽ 3) കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം തേടൽ 4) പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ നല്ലൊരു ഡിസൈനർ 5) നിർമ്മിക്കാൻ പലരും നല്ലവനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുളള ഒരു...

read more
സമയം കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രഹനില എഴുതരുത്

സമയം കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രഹനില എഴുതരുത്

ഗ്രഹനില മാറുന്ന ചില ഗണിതങ്ങൾ: രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ സമയങ്ങള്‍ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ സമയങ്ങളിലേക്ക് കണ്‍വെര്‍ട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജ്യോതിഷം നോക്കുമ്പോള്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുമോ? സംഭവിക്കും. ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പിക്ച്ചറിൽ ദുബായ് സമയം, ഇന്ത്യൻ...

read more
× Consult: Anil Velichappadan