വിവാഹം, വിവാഹനിശ്ചയം എന്നിവയ്ക്ക് വധുവിന്‍റെയും വരന്‍റെയും ജനനവിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യമാകുന്നു. ആകയാല്‍ ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരാളുടെ ജനനവിവരം മുകളില്‍ നല്‍കിയ ഫാറത്തില്‍ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും മറ്റേയാളിന്‍റെ കൃത്യമായ ജാതകവിവരം (പേര്, ജനനത്തീയതി, ജനനസമയം, ജന്മനക്ഷത്രം, ജനിച്ച ജില്ല/സ്ഥലം) ഇവിടെയുള്ള കമന്‍റ്സ് കോളത്തില്‍ എഴുതുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ജനനസമയം കൊല്ലവര്‍ഷത്തിലെ തീയതിയിലും, ജനനസമയം നാഴിക-വിനാഴികയിലും (ഉദയാല്‍പ്പരം/അസ്തമനാല്‍പ്പരം/ഉദയാല്‍പൂര്‍വ്വം/അസ്തമനാല്‍പൂര്‍വ്വം) മാത്രമറിയുന്നവര്‍ അവ കൃത്യമായി ‘കമന്‍റ്സ്/എന്‍ക്വയറി’ കോളത്തില്‍എഴുതേണ്ടതാണ്. അറിയാമെങ്കില്‍ മാത്രം, ജന്മനക്ഷത്രം ഏതാണെന്നും എഴുതുക.

മുഹൂര്‍ത്തം

മുഹൂര്‍ത്തം

300.00

വിവാഹം, വിവാഹനിശ്ചയം എന്നിവയ്ക്ക് വധുവിന്‍റെയും വരന്‍റെയും ജനനവിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യമാകുന്നു. ആകയാല്‍ ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരാളുടെ ജനനവിവരം മുകളില്‍ നല്‍കിയ ഫാറത്തില്‍ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും മറ്റേയാളിന്‍റെ കൃത്യമായ ജാതകവിവരം (പേര്, ജനനത്തീയതി, ജനനസമയം, ജന്മനക്ഷത്രം, ജനിച്ച ജില്ല/സ്ഥലം) ഇവിടെയുള്ള കമന്‍റ്സ് കോളത്തില്‍ എഴുതുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ജനനസമയം കൊല്ലവര്‍ഷത്തിലെ തീയതിയിലും, ജനനസമയം നാഴിക-വിനാഴികയിലും (ഉദയാല്‍പ്പരം/അസ്തമനാല്‍പ്പരം/ഉദയാല്‍പൂര്‍വ്വം/അസ്തമനാല്‍പൂര്‍വ്വം) മാത്രമറിയുന്നവര്‍ അവ കൃത്യമായി ‘കമന്‍റ്സ്/എന്‍ക്വയറി’ കോളത്തില്‍എഴുതേണ്ടതാണ്. അറിയാമെങ്കില്‍ മാത്രം, ജന്മനക്ഷത്രം ഏതാണെന്നും എഴുതുക.

× Consult: Anil Velichappadan