ജനനസമയം കൊല്ലവര്‍ഷത്തിലെ തീയതിയിലും, ജനനസമയം നാഴിക-വിനാഴികയിലും (ഉദയാല്‍പ്പരം/അസ്തമനാല്‍പ്പരം/ഉദയാല്‍പൂര്‍വ്വം/അസ്തമനാല്‍പൂര്‍വ്വം) മാത്രമറിയുന്നവര്‍ അവ കൃത്യമായി ‘കമന്‍റ്സ്/എന്‍ക്വയറി’ കോളത്തില്‍എഴുതേണ്ടതാണ്. അറിയാമെങ്കില്‍ മാത്രം, ജന്മനക്ഷത്രം ഏതാണെന്നും എഴുതുക.

ഗ്രഹനില

ഗ്രഹനില

200.00250.00

Clear

ജനനസമയം കൊല്ലവര്‍ഷത്തിലെ തീയതിയിലും, ജനനസമയം നാഴിക-വിനാഴികയിലും (ഉദയാല്‍പ്പരം/അസ്തമനാല്‍പ്പരം/ഉദയാല്‍പൂര്‍വ്വം/അസ്തമനാല്‍പൂര്‍വ്വം) മാത്രമറിയുന്നവര്‍ അവ കൃത്യമായി ‘കമന്‍റ്സ്/എന്‍ക്വയറി’ കോളത്തില്‍എഴുതേണ്ടതാണ്. അറിയാമെങ്കില്‍ മാത്രം, ജന്മനക്ഷത്രം ഏതാണെന്നും എഴുതുക.

× Consult: Anil Velichappadan